The light strikes through narrow windows into the church building

The light strikes through narrow windows into the church building